اخبار و مطالب ما در سايت شما (News Feed)
RSS فرمتی استاندارد شده برای توزيع مطالب است.
سايت خبری انصار حزب الله از اين فرمت برای ارائهء مطالب خود به سايتهای ديگر استفاده می کند. کانالهای RSS سايت خبری انصار حزب الله شامل عنوان و خلاصهء مطلب همراه با تاريخ انتشار است که به صفحهء مطلب در سايت ما لينک شده است.
شما می توانيد از اين کانالهای RSS برای نمايش آخرين مطالب سايت خبری انصار حزب الله در کليهء موضوعات در سايت خود بهره بجوئيد.
کانالهای RSS ما شامل10 مطلب جديد در هر بخش (مانند آخرين مقالات) و همچنين 10 مطلب پربينندهء هر بخش می باشد.
چنانچه در صفحات سايت خود نمی توانيد از فايلهای RSS استفاده کنيد بهتر است نمونهء JavaScript همان کانال rss را بکار ببريد.
تازه ترين عناوين
پربيننده ترين عناوين
تازه ترين عناوين همه بخشها تازه ترين عناوين همه بخشها    تازه ترين عناوين همه بخشها پربيننده ترين عناوين همه بخشها پربيننده ترين عناوين همه بخشها    پربيننده ترين عناوين همه بخشها
تازه ترين عناوين فرهنگی تازه ترين عناوين فرهنگی    تازه ترين عناوين فرهنگی پربيننده ترين عناوين فرهنگی پربيننده ترين عناوين فرهنگی    پربيننده ترين عناوين فرهنگی
تازه ترين عناوين سياسی تازه ترين عناوين سياسی    تازه ترين عناوين سياسی پربيننده ترين عناوين سياسی پربيننده ترين عناوين سياسی    پربيننده ترين عناوين سياسی
تازه ترين عناوين ايثار و مقاومت تازه ترين عناوين ايثار و مقاومت    تازه ترين عناوين ايثار و مقاومت پربيننده ترين عناوين ايثار و مقاومت پربيننده ترين عناوين ايثار و مقاومت    پربيننده ترين عناوين ايثار و مقاومت
تازه ترين عناوين شميم عدالت تازه ترين عناوين شميم عدالت    تازه ترين عناوين شميم عدالت پربيننده ترين عناوين شميم عدالت پربيننده ترين عناوين شميم عدالت    پربيننده ترين عناوين شميم عدالت
تازه ترين عناوين اخبار انصار تازه ترين عناوين اخبار انصار    تازه ترين عناوين اخبار انصار پربيننده ترين عناوين اخبار انصار پربيننده ترين عناوين اخبار انصار    پربيننده ترين عناوين اخبار انصار
تازه ترين عناوين به روايت تصوير تازه ترين عناوين به روايت تصوير    تازه ترين عناوين به روايت تصوير پربيننده ترين عناوين به روايت تصوير پربيننده ترين عناوين به روايت تصوير    پربيننده ترين عناوين به روايت تصوير